U bent hier: Home Privacy verklaring & disclaimer

Definities

Website
Gebruiker
Bedrijf
www.willemsincasso.nl en alle onderliggende pagina’s
Bezoekers van de website
Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso, hierna te noemen als Willems, de bevoegde uitgever van de webpagina

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • Willems werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van de website onvolledig of verouderd is.
 • Willems geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt geraadpleegd.
 • Willems is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
 • Willems verschaft informatie op de website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 • Willems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie op de website.
 • Willems kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Willems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van de website.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website.

Privacyverklaring

Bij onze incassowerkzaamheden gebruiken wij persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.

Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso is verantwoordelijk voor het gebruiken van persoonsgegevens. Daarbij moeten wij ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat bent u of u en uw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen wij ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook wij de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld te innen. U moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. Wij mogen gegevens van u verzamelen en gebruiken omdat u nog moet voldoen aan de overeenkomst met de opdrachtgever. Wij zoeken daarom contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens nodig.

Bij het voorbereiden van een rechtszaak en bij ons ambtelijk werk zijn wij vanuit de wet verplicht om uw adres te controleren in de basisregistratie personen. Ook hebben wij de plicht om te kijken wij of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie.

Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten wij weten welke dat zijn en of er soms al beslag op ligt.

De gerechtsdeurwaarder mag bij het uitblijven van uw betaling kijken of hij beslag kan leggen op uw inkomen of bezittingen. Daarvoor raadpleegt hij verschillende registers en gebruikt deze gegevens. De gerechtsdeurwaarder kan officiële stukken aan u uitreiken en beslagen leggen. Ook hierbij gebruiken wij persoonsgegevens. Dit gebruik valt onder het uitoefenen van openbaar gezag. Dat is een taak die de overheid aan de gerechtsdeurwaarder heeft toegewezen.

Door ons verzamelde gegevens

Het bedrijf, de persoon of de organisatie die nog geld van u krijgt (de opdrachtgever) heeft aan ons opdracht gegeven om u te benaderen. Wij krijgen van deze schuldeiser uw contactgegevens, informatie over de openstaande factuur en het bedrag waar het om gaat. In de factuur kunnen bijzondere persoonsgegevens staan.

Er is informatie die u aan ons geeft in e-mails, brieven, telefoongesprekken, gesprekken aan de deur of aan onze balie. Deze gegevens gebruiken wij als het van belang is bij het incasseren van uw schuld.

Wij vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw afkomst, geloof of gezondheid. Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat wij daarom vragen en dat het niet van belang is bij het incasseren van uw schuld. Die slaan wij dan niet op en gebruiken wij niet.

Als wij een betalingsregeling met u afspreken sturen wij u een formulier om uw inkomsten en uitgaven aan ons door te geven. De gegevens die u op dit formulier zet gebruiken wij om te bepalen wat het wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat u aan ons moet betalen om de schuld af te lossen.

De gegevens op het inkomsten- en uitgavenformulier en alle door u aan ons verstuurde bijlagen gebruiken wij ook om voor u de ‘Beslagvrije Voet’ te bepalen.

Als wij met u bellen kunnen wij het telefoongesprek opnemen. Wij kunnen de telefoongesprekken terugluisteren. Dat doen wij om onze medewerkers te trainen.

De gerechtsdeurwaarder mag speciale gegevensbronnen gebruiken. Dat mag als hij bezig is met het voorbereiden van een rechtszaak of als hij een vonnis (of een andere titel) tegen u heeft.

Als onderdeel van ons werk bezoeken wij ook uw adres, bijvoorbeeld om een officieel stuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) achter te laten. De gerechtsdeurwaarder maakt een notitie over het bezoek.

Met wie delen wij gegevens

Als het voor de uitoefening van ons werk nodig is, delen wij uw gegevens met externe partijen, bijvoorbeeld opdrachtgevers, collega-gerechtsdeurwaarders, rechterlijke instanties, slotenmakers, inkomstenbronnen

Als er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen wij informatie met deze opdrachtgever. Als u zich in een ander land bevindt, dan schakelen wij een partij in dat land in om namens ons de schuld te innen. Met die partij delen wij dan de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten wij er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens. Wij laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren. Om dit te waarborgen is Willems vanuit één managementsysteem gecertificeerd voor ISO 9001:20015, ISO 27001:2013 en ISAE 3402 type I en II. Daarnaast zijn wij positief ge-audit op de KBvG Normen voor kwaliteit.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben wij een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10 jaar.

Welke rechten heeft u

De persoonsgegevens zijn gegevens over u. Wij vinden het normaal dat u precies mag weten welke gegevens wij van u hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens).

Schriftelijke verzoeken over uw gegevens kunt u doen aan onze functionaris gegevensbescherming.

Bezwaar tegen het gebruiken van uw gegevens

U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. Wij zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken maar hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te blijven gebruiken. Wij gebruiken uw gegevens om een betaling van u te verkrijgen.

Recht op wissen van gegevens

U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben wij een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen wij die gegevens niet verwijderen. Wij zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of wij gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven wij daar de reden van op.

Waar kunt u met vragen terecht

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat wij goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kunt u bij haar terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Naam Mw. E. van Elten
Organisatie Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso
Adres Veldzigt 3, 3454 PW Utrecht
Telefoon 030-2320730
E-mail kwaliteit@gdwwillems.nl

Hoe kunt u een klacht indienen

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag
Postadres Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Telefoon 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Aanpassing van deze privacyverklaring

Wij zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. Wij passen deze verklaring aan als wij nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen

Grondslagen

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

De gerechtsdeurwaarder in Nederland is een bestuursorgaan. In het minnelijk traject zijn de verwerkingen van de gerechtsdeurwaarder gebaseerd op grondslag b. Bij de ambtelijke werkzaamheden gelden grondslagen b., c. en e.

Bijzondere persoonsgegevens

Extra gevoelige gegevens over u zijn bestempeld als bijzondere persoonsgegevens. Het gaat dan om uw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdruk maar in sommige gevallen ook fotomateriaal).

Wanneer gebruiken wij wel bijzondere persoonsgegevens

Er zijn in hoofdlijn drie situaties waarbij wij bijzondere persoonsgegevens gebruiken.

De gerechtsdeurwaarder is gehouden aan verordeningen en beroeps- en gedragsregels waarbij er op hem de verplichting rust om als onafhankelijke partij tussen schuldeiser en schuldenaar belangen af te wegen en onnodige kosten te vermijden. Bij onze werkzaamheden houden wij vanuit die verplichting rekening met bijzondere omstandigheden van de schuldenaar. Een voorbeeld is het tijdelijk opschorten van een regeling bij bijzondere medische situaties. In dat geval moeten wij die situatie wel afdoende beschrijven en opnemen in het dossier.

Vorderingen van zorgverleners bevatten – hoe summier dan ook – informatie over een behandeling. Bij onze incasso- en ambtelijke werkzaamheden moeten wij deze informatie verwerken.

Bij het voeren van een gerechtelijke procedure moeten wij ingaan op de aard van de schuld en eventueel door u gevoerd verweer. Deze onderdelen kunnen bijzondere gegevens bevatten, bijvoorbeeld gegevens over gezondheid.

Cookies

Onze website www.willemsincasso.nl maakt gebruik van “cookies” om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso, Info@gdwwillems.nl

Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso, Versie 5.0, d.d. 12 april 2022

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op